นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Right Policy)

 บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ตระหนักถึงและเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล โดยไม่แบ่ง เพศ  เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อและการนับถือศาสนา จึงได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า  บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด มีการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วทั้ง บริษัทฯและบริษัทฯในเครือตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

แนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

  1. แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้อย่างจริงจังกับลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเคารพในสิทธิเสรีภาพของทุกคนอย่างตรงไปตรงมา ต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกๆกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ไม่เลือกปฏิบัติตามตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา เชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาแต่อย่างใด

  1. แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะไม่ทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม

  1. แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานเด็ก

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะไม่ว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจจะให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย และจะไม่ว่าจ้างหรือส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในบริษัท ฯ เอง ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หากทางการกระทำใดที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กจะหยุดการติดต่อหรือสั่งซื้อหรือรับบริการใดๆทันที และจะส่งต่อข้อมูลหรือหลักฐานให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการตามกฎหมาย

  1. แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานหญิง

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งกลุ่มลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์จะจัดให้ทำงาน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครภ์ และจะไม่เลิกจ้างหรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์

  1. แนวปฏิบัติด้านการแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่น ๆ

  1. แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุกคามและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ส่งเสริมสภาพการทำงานที่ให้เกียรติกัน และมิให้ลูกจ้างถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใดรวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุกคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯจะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

  1. แนวปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทาง ตู้รับความคิดเห็น / E-mail / website และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด

  1. แนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมาช่วง

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด จะคัดกรอง ตรวจสอบประวัติ ผู้รับเหมาช่วงและประเมินพฤติกรรมการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงโดยเคร่งครัด