นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ได้ตระหนัก ถึง ความสำคัญของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ฯ  จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม และ ดำเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของท้องถิ่น และ ในระดับสากล รวมถึง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการต่อต้านการให้และรับสินบน และ การทุจริตทุกรูปแบบโดยบริษัท ฯ

โดย กำหนดให้ บริษัท ฯ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท  ฯ จะต้อง ปฏิบัติตามนโยบายทางด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การป้องกัน การให้ และ รับสินบน การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ อย่างเคร่งครัด  และ นโยบายนี้ มีผล ครอบคลุม ในทุกหน่วยงานขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุด แก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว และ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการใน เรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริต กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติงาน ด้วยความระมัดระวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริต การฉ้อโกง การรับ หรือ ให้สินบนในทุกรูปแบบ ของบริษัท ฯ โดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติ

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ กฎหมายสากล และ กฎหมายท้องถิ่นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. ใบอนุญาต และ การได้รับอนุญาต

บริษัท ฯ จะดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ใบอนุญาต ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 1. การแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ทางด้านการเงิน

บริษัท ฯ จะทำการบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า ระหว่างบริษัท กับ บริษัทคู่ค้า หรือ ระหว่างบริษัท กับ หน่วยงานราชการต่าง  ๆ และ เก็บบันทึกเหล่านั้นไว้ ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะดำเนินการจัดทำบันทึกต่าง ๆ ทางด้านบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป

 1. การให้ของขวัญ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

บริษัท จะไม่เรียกร้อง หรือ รับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัทการรับของขวัญต้องไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล ที่มีมูลค่า หากจำเป็นต้องรายงานบริษัททราบการให้ของขวัญ ของกำนัล และอื่นๆ ต้องมีความเหมาะสม และ ต้องให้ในนามบริษัทเท่านั้น

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงาน จะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

พนักงานต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ส่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน กับ บริษัท ฯ ทันที

 1. การให้เงินสนับสนุน

ต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท ฯ เท่านั้นต้องเป็นการให้ในนามของบริษัท ฯ เท่านั้นหลีกเลี่ยงการให้เงินสนับสนุนที่มีความเสี่ยง และ การถูกเชื่อมโยงไปให้เกี่ยวข้องกับการให้สินบน

 1. แนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต การฉ้อโกง การรับ หรือ ให้สินบนในรูปแบบต่าง ๆ
  • 7.1 บริษัท ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และ การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ ขั้นตอนปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริต
  • 7.2 บริษัท ฯ จะจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ
  • 7.3 บริษัท ฯ จะจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือ ร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
  • 7.4 บริษัท ฯ จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตทั้งภายใน และ ภายนอกบริษัท เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท ฯ ต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทไปปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และ การแจ้งเบาะแส หรือ กรณีพบประเด็น หรือข้อสงสัยซึ่งครอบคลุม ตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดย

ช่องทางโทรศัพท์

 1. โทรแจ้ง ที่เบอร์ 093-7901919         คุณสาลิกา แก้วอิ่ม (ฝ่ายบุคคล)
 2. โทรแจ้ง ที่เบอร์ 097-9969826        คุณสุพรรณี อึ้งไพบูลย์ (ผู้บริหาร)

 

ช่องทาง E-mail

 1. ส่งเมลล์ ไปที่ HR@globalbev.co.th      คุณสาลิกา แก้วอิ่ม (ฝ่ายบุคคล)
 2. ส่งเมลล์ ไปที่ Info@globalbev.co.th     คุณสุพรรณี อึ้งไพบูลย์ (ผู้บริหาร)

 

ช่องทางกล่องรับข้อร้องเรียน

       กล่องรับข้อร้องเรียน (Website www.globalbev.co.th)

 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เป็นผู้แจ้ง จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทฯจะติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำการดังกล่าว