เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยบริษัทฯตั้งใจคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ โดยใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ จากบ้านพรรั้ง จังหวัดระนองซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากสถาบันเอสจีเอส ประเทศไทย (SGS) แล้วว่า ว่าประกอบไปด้วย แร่ธาตุที่สำคัญ 10 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) ไบคาร์บอเนต(HCO3) แมกนีเซียม(Mg) ซิลิกา(SiO2) คลอไรด์(Cl) แมงกานีส(Mn) แบเรียม(Ba) และฟลูออไรด์(F) แหล่งน้ำดังกล่าว ถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำแร่และเครื่องดื่มของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานความสะอาดระดับสากล  โดยใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งลดขั้นตอนการปนเเปื้อนจากการทำงานของบุคคลากร ทั้งการเป่าขวด บรรจุขวด และปิดฝา กระบวนการทั้งหมดผลิตต่อเนื่องกันโดยไม่มีการปนเปื้อนจากสภาวะแวดล้อมด้านนอก ทำให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ ที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

แนวคิดรักษ์โลก

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ได้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำได้มากถึง 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีพื้นที่สีเขียวกว่า 70 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 9 เท่าของขนาดโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติ Zero Discharge คือไม่ปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่ของโรงงาน แต่จะนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ใหม่ในโรงงานหรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากการลดปริมาณการใช้น้ำประปาลงได้ด้วย ภายในอนาคตข้างหน้า บริษัทมีแผนการติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์บนพื้นที่หลังคา ซึ่งสามารถติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์ มากถึง 13500 ตารางเมตร เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยบรรเทาสภาวะลดโลกร้อนต่อไป

มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร GHPs, HACCP และ ISO22000:2018

คุณภาพการผลิตระดับสากล ซึ่งได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตามหลัก GHPs, HACCP, ISO22000:2018 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งปราศจากการปนเเปื้อนจากบุคคลากรและสภาวะแวดล้อมด้านนอก ทั้งการเป่าขวด บรรจุขวด และปิดฝา  ทำให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ

 

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นตั้งใจเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่ม โดยเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล พัฒนาสินค้าและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ และมีเนื้อที่อาคารผลิตและคลังสินค้ารวมกันมากกว่า 13,000 ตารางเมตร มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ ตั้งใจคัดสรรแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ โดยใช้แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติบ้านพรรั้ง จังหวัดระนอง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากสถาบันเอสจีเอส ประเทศไทย (SGS) แล้วว่า ว่าประกอบไปด้วย แร่ธาตุที่สำคัญ 10 ชนิด ได้แก่แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) ไบคาร์บอเนต(HCO3) แมกนีเซียม(Mg) ซิลิกา(SiO2) คลไรด์(Cl) แมงกานีส(Mn) แบเรียม(Ba) และฟลูออไรด์(F) แหล่งน้ำดังกล่าว ถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำแร่และเครื่องดื่มของบริษัทฯ

แนวคิดรักษ์โลก

บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ได้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำได้มากถึง 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีพื้นที่สีเขียวกว่า 70 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 9 เท่าของขนาดโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติ Zero Discharge คือไม่ปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่ของโรงงาน แต่จะนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับมาใช้ใหม่ในโรงงานหรือรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากการลดปริมาณการใช้น้ำประปาลงได้ด้วย ภายในอนาคตข้างหน้า บริษัทมีแผนการติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์บนพื้นที่หลังคา ซึ่งสามารถติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์ มากถึง 13500 ตารางเมตร เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยบรรเทาสภาวะลดโลกร้อนต่อไป

มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตามหลัก GHPs, HACCP และ ISO22000:2018

คุณภาพการผลิตระดับสากล ซึ่งได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตามหลัก GHPs, HACCP, ISO22000:2018 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งปราศจากการปนเเปื้อนจากบุคคลากรและสภาวะแวดล้อมด้านนอก ทั้งการเป่าขวด บรรจุขวด และปิดฝา  ทำให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ